Microsoft BizTalk
integraciona platforma

Microsoft BizTalk Server je platforma koja omogućava kompanijama da integrišu različite sisteme, različite aplikacije i heterogene podatke u cilju kreiranja rešenja za procese kao što su obrada naloga i plaćanja između različitih aplikacija, upravljanje lancem snabdevanja, business-to-business elektronska razmena podataka, donošenja odluka u realnom vremenu i izveštavanje, itd.

BizTalk je implementacija Microsoft-ovih vrhunskih tehnologija, iskorišćenih tako da omoguće integraciju poslovnih aplikacija, automatizaciju poslovnih procesa, B2B komunikaciju, razmenu poruka i praćenje poslovnih aktivnosti. Ova platforma nudi širok spektar adaptera koji su dizajnirani da komuniciraju sa specifičnim softverskim sistemima koji se koriste u organizacijama.


 • Šta nudi BizTalk

  U eri e-poslovanja, kompleksni poslovni procesi često uključuju više partnerskih organizacija kako bi se izvršili (kupci, dobavljači, provajderi za plaćanje, banke, berze, sponzori, SMS provajderi, E-mail provajderi itd.). Upravo je ovo okruženje gde BizTalk Server dolazi do izražaja.

  BizTalk omogućava kompanijama da se integrišu i upravljaju automatskim poslovnim procesima kroz razmenu poslovnih fajlova, kao što su nalozi za kupovinu i fakture, između različitih aplikacija, u okviru ili van granica same organizacije.

  BizTalk Server je platforma za veće organizacije. Ako vodite mali online shop, softver izrađen po narudžbini će verovatno biti dovoljan da ga opslužuje. Ali ako vaš biznis podrazumeva obradu hiljada ili miliona transakcija na dnevnoj bazi, sa strogim SLA, uz elektronsku komunikaciju sa različitim poslovnim partnerima i preduzećima, tada je Vašoj kompaniji neophodna pouzdana platforma, koja može da podrži trenutne potrebe Vašeg poslovanja, ali i koja ima potencijal da skalira zajedno sa rastom obima vašeg poslovanja.

 • Prednosti BizTalk Servera

  Ako vaš posao podrazumeva obradu velike količine zahteva ili dokumenata, u okruženju koje uključuje različite poslovne partnere i njihove sisteme, neophodno je imati pouzdanu platformu koja vodi računa o svakom od ovih zahteva, u svakoj situaciji. BizTalk Server može da obezbedi transakcionu obradu sa „nula izgubljenih poruka“, što je od ključnog značaja u kritičnim sistemima i aplikacijama, poput finansijskih transakcija.
  Ako vaš sistem zahteva 24/7 obradu podataka sa visokom dostupnošću, BizTalk Server je tu da ga podrži.

  Nakon što je poruka ušla u sistem, u svakom trenutku možete pratiti kakav je bio njen životni ciklus, čak i u situacijama kada neki od partnerskih sistema postanu nedostupni ili u slučaju otkaza sistema.

  U slučaju da Vaš posao uključuje B2B integraciju sa različitim aplikacijama ili nasleđenim sistema starije generacije, BizTalk nudi širok spektar adaptera kojima je olakšana komunikacija sa ovim sistemima.

  Ako razvijate informacioni sistem preduzeća „od nule“, BizTalk Server je robustan, pouzdan dugoročni partner. Na Gartner-ovom magičnom kvadrantu za integracione platforme, on je lider tokom poslednje decenije.

  A ako već imate zreo informacioni sistem, koji je građen godinama, koristeći različite tehnologije, a koji se sastoji od raznih samostalnih pod-sistema i aplikacija, BizTalk omogućava Vašoj kompaniji da ujedini poslovne procese u jedinstven informacioni sistem na nivou preduzeća, koji se kao takav lako integriše sa spoljnim sistemima, na pouzdan i transparentan način.

 • Osnovne funkcionalnosti

  BizTalk Server predstavlja tehnološku podršku implementaciji magistrale poslovnih servisa (Enterprise Service Bus – ESB) i servisno orijentisane arhitekture (Service Oriented Architecture – SOA). On obezbeđuje razvoj Vašeg informacionog sistema na standardizovan način, koristeći industrijski definisane protokole kao što su EDI, XML, XSLT, SOAP, HTTP, FTP, JSON, POP3, SFTP, SMTP, itd.

  Širok spektar adaptera omogućava integraciju sa mnogim poznatim line-of-business aplikacijama kao što su SAP, Oracle, IBM DB2, IBM mainframe, IBM WebSphere MQ, Siebel, Tibco, Java EE, ali i integraciju sa drugim Microsoft-ovim proizvodima kao što su Microsoft SQL Server, SharePoint, Microsoft Dynamics CRM itd.

  On ima ugrađene funkcionalnosti elektronske razmene podataka (EDI) po standardima X12 i EDIFACT, kao i opcione akceleratore za standarde kao što su SWIFT, HL7, HIPAA, itd.
  Jedna od komponenti BizTalk servera je moćna mašina poslovnih pravila (Business Rule Engine), koja omogućava dinamičku promenu pravila poslovanja ili toka poslovnog procesa, za vreme rada sistema – bez prekida. Poslovna pravila mogu biti veoma složena, a bez obzira na kompleksnost njihovo izvršavanje će i dalje biti sa visokim performansama, zahvaljujući implementiranom Rete algoritmu.

  Monitor poslovnih aktivnosti (Business Activity Monitor) omogućava vidljivost Vaših procesa preko kontrolne table (dashboard). U svakom trenutku možete videti koje poruke se obrađuju, poslovne servise koji su trenutno pokrenuti, i koje je njihovo trenutno stanje.

  Vertikalno i horizontalno skaliranje se može postići jednostavnim dodavanjem dodatnih resursa.

 • Centralni alat za upravljanje

  BizTalk Server nudi jedinstveni centralni alat za upravljanje, koji omogućava administrativnim operaterima upravljanje, praćenje i fino podešavanje sistema, preko intuitivnog grafičkog interfejsa. Ovaj alat je dizajniran da podrži promene na sistemu tokom rada, bez prekida ili bilo kakvog drugačijeg uticaja na performanse sistema. Ovo uključuje operacije kao što su:

  • Preusmeravanje izvršenja procesa prema drugim dobavljačima ili davaocima servisa;
  • Pokretanje, pauziranje ili ukidanje izvršavanja procesa;
  • Dodavanje/uklanjanje dodatnih primaoca zahteva, koji su zainteresovani za isti proces;
  • Prioretizovanje i optimizaciju procesa i njihovog konzumiranja sistemskih resursa;
  • Instalaciju i pokretanje nove verzije aplikacije paralelno sa prethodnim verzijama, itd.

  Ključne funkcije BizTalk servera su:
  • Bolja podrška za postavljanje, nadgledanje i upravljanje aplikacijama
  • Značajno jednostavnija instalacija
  • Poboljšane mogućnosti praćenja poslovnih aktivnosti (Business Activity Monitoring BAM)

  Razvoj za BizTalk Server vrši se putem Microsoft Visual Studio-a. Programer može da kreira transformacione mape transformišući jednu vrstu poruke u drugu. Poruke unutar BizTalk-a implementiraju se kroz XML dokumente i definišu sa XML šemama u XSD standardu. Mape su primenjene sa XSLT standardom. Orkestracije su realizovane sa procesnim jezikom xLANG kompatibilnim sa WS-BPEL. Šeme, mape, pipeline i orkestracije kreiraju se vizuelno pomoću grafičkih alata u programu Microsoft Visual Studio. Dodatnu funkcionalnost mogu pružiti .NET sklopovi koji se mogu pozivati iz postojećih modula – uključujući, na primer, orkestracije, mape, pipeline, poslovna pravila.

  BizTalk Server obezbeđuje set vizuelnih alata i vodiča za:
  • Izlaganje poslovnih servisa kao web servisa kroz IIS (Internet Information Services);
  • Definisanje formalne definicije toka poslovnih procesa;
  • Vizuelno praćenje izvršavanja orkestracije procesa;
  • Vizuelno definisanje strukture Vaših elektronskih dokumenata (XML ili tekst formata) i kako se oni transformišu u druge oblike dokumenata;
  • Bezbedno skladištenje osetljivih parametara kao što su lozinke i kredencijali;
  • Definisanje kataloga servisa i njegovo izlaganje preko UDDI-a Vašim klijentima, itd.

INDUSTRIJE

INDUSTRIJE

REFERENCE

српски