Cloud rešenja

Uporedo sa prebacivanjem poslovanja u cloud, razvijaju se različita rešenja koja Vam mogu pomoći da pojednostavite, osigurate i optimizujete Vaše poslovanje.


Sa našim Cloud rešenjima, Smart Vam može pomoći da organizujete Vaše podatke tako da budu bolje povezani, uvek bezbedni, spremni za analizu i za upravljanje, sve u cilju poboljšanja efikasnosti i okretnosti i smanjenje troškova.

ASSET PORTAL SOLUTION
COMPLIANCE PORTAL SOLUTION
HR PORTAL SOLUTION
ELISO 365 SOLUTION

Asset Portal Solution

Popis inventara je uvek bio veliki problem. Zahtevao je vreme i često nije pokazivao realno stanje zbog napravljenih propusta. Zamislite sada da vodite tehnički sektor u organizaciji i da imate uređaje i opremu na više lokacija, zaduženih kod velikog broja korisnika. Zamislite samo da treba da podnesete izveštaj o trenutnom stanju imovine, ili da se pripremate za nabavku nove opreme, a da ni sami niste u potpunosti sigurni šta imate, šta je najmanje puta bilo na servisu, koja oprema je izdata uz revers i kod koga se trenutno nalazi.

Smart Asset Portal Solution Vam može dati odgovore za samo par podešenih filtera o svim ovim podacima. Na osnovu preglednih lista, možete dobiti uvid trenutnog stanja, rokova garancije, zaduženjima, servisima… sve što Vam je potrebno da bi doneli ispravnu odluku.

Smart Asset Portal Solution je najpogodnije rešenje za small business, preko kojeg možete evidentirati stanje opreme i samim tim imati pregled dostupnih informacija u svakom momentu, gde god se nalazili. Portali nisu generički i prilagođavaju se potrebama klijenata.

 • Evidencija potrebnih podataka o stanju opreme

  • Evidencija inventara
  • Evidencija zaduženja/razduženja inventara
  • Evidencija dobavljača
  • Evidencija servisa i praćenje opreme na servisu
  • Izveštaju

 • Evidencija inventara

  Kreiraju se liste i zavodi se stanje opreme. Svaka lista ima polja u kojima se opisuje oprema koja se zavodi. Svaki unos može da poseduje i dodatna dokumenta koja prate opremu, kao što su garantni list, račun, ovlašćenja, atesti…
  Pogodno je za praćenje stanja voznog parka, računara i mobilnih uređaja, kancelarijskog inventara…

  Evidenciju inventara možete koristiti za dnevne i periodične izveštaje, kao i za planiranje strategije, poboljšanje troškovne efikasnosti.

 • Evidencija zaduženja/razduženja inventara

  U zavisnosti od kompanijskog poslovnog procesa prilagođava se proces zaduživanja i razduživanja opreme. Proces zaduživanja opreme, upravlja statusom opreme u Evidenciji Inventara. Evidencija istorije po korisniku ili uređaju.

  Sadrži: ID zahteva, vreme početka korišćenja, vreme završetka korišćenja, obaveštenje klijenata o zaduživanju/razduživanju.

 • Evidencija dobavljača

  U svakom momentu i na bilo kom mestu, dostupna vam je lista dobavljača opreme i usluga koje koristite u svakom poslovanju. Na osnovu evidencije dobavljača možete praviti ekonomične planove i uticati na troškove.

  Sadrži osnovne podatke o dobavljaču i klijentu: ime dobavljača, kontakt osobe, načini plaćanja, napomene, dodatne pogodnosti plaćanja: ID klijenta, ime kompanije, načini plaćanja, napomene, dodatne pogodnosti.

 • Evidencija servisa i praćenje opreme na servisu

  Evidencije kao što su:

  o Koji servisi su zaduženi za koju opremu
  o Spisak opreme koja je trenutno na servisu, sa periodičnim obaveštenjima da je artikl na garanciji
  o Istorija opreme, koja je i koliko puta bila na servisu

  Vam mogu pomoći prilikom planiranja daljih nabavki. Na osnovu izveštaja i podataka iz evidencije, preko jednostavnih pregleda možete dobiti informacije koja oprema je najpouzdanija i koja je najmanje imala vanrednih servisa.

  Sadrži: ID servisa (automatski generisan), kontakt podaci za servis, ID servisnog naloga (automatski generisan), datum kada je oprema predata na servis, opis problema zbog koga je oprema na servisu, opis kako je problem servisiran, dodatne napomena, datum vraćanja opreme sa servisa.

 • Izveštaji

  Na osnovu izveštaja možete steći uvid o realnom stanju Vašeg inventara tako kreirati svoje poslovanje uz povećanje ekonomičnosti i niže troškove.

  Prilagođavaju se prema potrebama klijenata i mogu biti kreirani kao:

  • SharePoint lista ili
  • Tabelarna Excel forma.

  Primer mogućih Izveštaja o opremi:

  o Spisak opreme prema statusima (zadužena, razdužena, po osobama koje duže)
  o Spisak opreme prema nalogu za servis
  o Koliko je puta oprema bila na servisu
  o Istorija zaduživanja/razduživanja opreme
  o Dodani prilagođeni izveštaji u Excel formi

 • Preduslov

  Rešenje može biti implementirano na sledećim platformama:

  • Microsoft SharePoint Online
  • Windows Server 2008R2 | SharePoint Server/Foundation 2010
  • Windows Server 2012R2 | SharePoint Server/Foundation 2010
  • Windows Server 2008R2 | SharePoint Server/Foundation 2013
  • Windows Server 2012R2 | SharePoint Server/Foundation 2013
  • Windows Server 2016 | SharePoint Server/Foundation 2013
  • Windows Server 2012R2 | SharePoint Server 2016
  • Windows Server 2016 | SharePoint Server 2016

Compliance Portal Solution

Smart Compilance Portal Solution je rešenje sa kojim ćete na jednostavan način moći organizovati i pratiti dodeljene zadatke unutar kompanije i tehničkog sektora. U svakom trenutku i na bilo kom mestu, su Vam putem portala dostupne informacije o aktivnostima i zahtevima klijenata i zaposlenih.

Liste i izveštaji su prilagođeni različitim potrebama kompanija. Ono što ostaje uvek isto za sve kompanije, je da su informacije koje dobijate preko Smart Compliance Portal rešenja uvek ažurne, sinhronizovane i validne.

 • Evidencija aktivnosti klijenata i zaposlenih

  • Evidencija zahteva
  • Evidencija aktivnosti po zahtevu
  • Evidencija klijenata/zaposlenih
  • Evidencija tehničara
  • Izveštaji

 • Evidencija zahteva

  Evidencija zahteva je pogodna za praćenje upućenih zahteva u sektor od strane klijenata ili zaposlenih. Kategorizacija prioriteta je ključna, kao i evidencija aktivnosti pristiglih zahteva.

  Sadrži: ID zahteva (automatski generisan), naslov zahteva, kratak opis zahteva, kompanija/osoba koja je zahtev podnela, status zahteva, odgovorni tehničar, tehničar čija je aktivnost rešila zahtev, prioritet zahteva

 • Evidencija aktivnosti po zahtevu

  Svaki zahtev prati aktivnosti tehničara kojem je zahtev dodeljen. Aktivnosti tehničara se dodaju na vreme rešavanja zahteva kako bi imali tačno vreme za koje je rešen zahtev. Vreme se dodaje i tehničaru koji je zahtev rešavao kako bi imali informaciju koliko je sati u toku meseca/godine određeni tehničar imao provedeno na rešavanju zahteva.

  Kada je zahtev rešen dodaju se korisno upotrebljeni sati klijentu/zaposlenom, kako bi i svakom momentu imali informacije koliko je sati korišteno.

  Sadrži: ID zahteva (automatski generisan), vreme početka aktivnosti (skriveno polje), vreme završetak aktivnosti (skriveno polje), obaveštenje klijenta o aktivnosti (yes/no), aktivnost rešila problem (yes/no), ime osobe koja je rešavala zahtev.

 • Evidencija klijenata

  Lista može da se proširuje i da sadrži one podatke koji su potrebni za rad ili izveštaj.

  Sadrži: ID klijenta (automatski generisan), ime kompanije – odeljenja, tip ugovora, broj sati, kontakt jedne ili više osoba.

 • Evidencija tehničara

  Na osnovu podataka iz evidencije tehničara može da se izvede kvalitetan izveštaj o učinku svakog pojedinačnog tehničara u sektoru: Koliko je sati proveo na rešavanjima zahteva, kompetencije tehničara, kao i brzina odziva tehničara po zahtevu.

  Sadrži: ID tehničara (automatski generisan), ime i prezime, kontakt podaci, veštine.

 • Izveštaji

  Na osnovu web baziranog portala, možete brzo pristupiti predefinisanim i prilagođenim izveštajima.

  Prilagođavaju se prema potrebama klijenata i mogu biti kreirani kao:

  • SharePoint lista ili
  • Tabelarna Excel forma

  Izveštaji mogu biti formirani po različitim kategorijama:

  o Broj zahteva po mesecu, godini, tehničaru, klijentu i statusu
  o Efikasnost tehničara, broj zahteva, zahtevi po statusu, količina utrošenih sati, vreme odziva po klijentima
  o Klijenti: koliko je utrošeno sati, koliko je preostalo sati, po tipu ugovora
  o Kao i dodano prilagođeni izveštaji u Excel formi

 • Preduslov

  Rešenje može biti implementirano na sledećim platformama:

  • Microsoft SharePoint Online
  • Windows Server 2008R2 | SharePoint Server/Foundation 2010
  • Windows Server 2012R2 | SharePoint Server/Foundation 2010
  • Windows Server 2008R2 | SharePoint Server/Foundation 2013
  • Windows Server 2012R2 | SharePoint Server/Foundation 2013
  • Windows Server 2016 | SharePoint Server/Foundation 2013
  • Windows Server 2012R2 | SharePoint Server 2016
  • Windows Server 2016 | SharePoint Server 2016

HR Portal Solution

Da bi se fokusirali na ono što je važno, treba Vam centralizovano mesto na kome ćete lako organizovati i pristupati svim podacima potrebnim za HR aktivnosti. Svi podaci su bezbedni i pristup je dozvoljen na osnovu uloge i pozicije zaposlenog u kompaniji (role-based access control).

 • Jedno sveobuhvatno rešenje kao odgovor na potrebe HR službe.

  Smart HR Portal Solution je rešenje preko kojeg su Vam dostupne informacije o Vašim zaposlenima na jednom mestu, bez obzira gde se nalazite. Nesmetano obavljajte svakodnevni rad sa uvek dostupnim podacima o zaposlenima u kompaniji preko kompanijskog portala.

 • Evidencija potrebnih podataka o zaposlenima

  • Evidencija / dosije zaposlenih
  • Evidencija sertifikacija, veština i obuka
  • Evidencija disciplinskih postupaka
  • OnBoarding / OffBoarding / Change Boarding evidencija
  • Evidencija godišnjih odmora
  • Evidencija oglasa i kandidata za zapošljavanje

 • Evidencija dosijea zaposlenih

  Liste podataka o zaposlenima se prave prema potrebama organizacije i čine dosije zaposlenog.

  U dosije zaposlenog mogu se pored osnovnih podataka zaposlenog (ime, prezime, datum rođenja, JMBG, adresa stanovanja, grad, tim, menadžer, početak radnog odnosa, kraj radnog odnosa, ukupan radni staž u firmi, radni staž pre dolaska u firmu, aktivni radnik, AD nalog) mogu unositi i podaci o godišnjem odmoru i slobodnim danima (slobodni dani, iskorišćeni slobodni dani, preostali slobodni dani; iskorišćeni stari godišnji odmor, preostali stari godišnji odmor, godišnji odmor, iskorišćeni godišnji odmor, preostali godišnji odmor, ukupan godišnji odmor) kao i informacije lične prirode (bračno stanje, imena i broj dece, slava, verski praznici).

 • Evidencija obuka, sertifikata i veština

  Uz svakog zaposlenog, prilažu se skenirani sertifikati, kao i informacije o veštinama, koje su stečene u kompaniji ili tokom angažovanja van kompanije.

  Putem definisanih formi, zaposleni mogu i da podnose zahteve za dodatne obuke za unapređenje sopstvenih veština i znanja. Zahtev se dalje automatski prosleđuje nadređenoj osobi na odobravanje nakon čega se i zaposlen obaveštava putem email-a o statusu zahteva.

 • Evidencija disciplinskih mera

  Kako se najbolje uči iz sopstvenih grešaka, neophodno je voditi i evidenciju disciplinskih mera svih zaposlenih koji su na neki način prekršili radna pravila kompanije. Ova evidencija sadrži: spisak svih zaposlenih koji su imali disciplinski postupak, spisak disciplinskih komisija, listu zapisnika sa sastanaka komisije i evidenciju disciplinskih mera i datum donošenja istih.

 • Evidencija i praćenje onboarding, offboarding i change boarding procesa

  Za svaki proces se mogu definisati zadaci u slobodnoj formi:

  o Definisanje osobe koja je zadužena za podzadatak u procesu.
  o Definisanje zadatka.
  o Rokovi za izvršenje
  o Obaveštavanja o dodeljenom podzadatku.
  o Obaveštavanje o nezapočetom podzadatku.
  o Obaveštavanje o završenom podzadatku.

 • Evidencija godišnjih odmora

  Proces zakazivanja i otkazivanja godišnjeg odmora je potpuno automatizovan. Zaposleni dobijaju obaveštenja na email.

  U evidenciji zaposlenog se beleži broj slobodnih dana, starog i novog godišnjeg odmora.

 • Evidencija oglasa i kandidata za zapošljavanje

  Pored evidencije o zaposlenima, sa Smart HR rešenjem, moći ćete da napravite kvalitetnu bazu podataka kandidata za zapošljavanje i olakšajte proces selekcije prijavljenih kandidata.

  Evidencija primljenih CV-jeva: U zavisnosti od toga koja se aplikacija koristi za primanje i slanje email poruka u kompaniji, SharePoint je u mogućnosti da automatski prima email poruke sa email adrese (npr. jobs@kompanija.rs ili posao@kompanija.rs) i olakša komunikaciju HR službe.

  Filtriranje arhive CV-jeva: Pretraživanje CV baze je omogućeno po različitim kriterijumima: Radnom mestu, školskoj spremi, tehnologiji, sertifikatu… Olakšano je i zakazivanje sastanaka za proveru kandidata kroz samo rešenje, kao i praćenje analize svakog sastanka.

 • Preduslov

  Rešenje može biti implementirano na sledećim platformama:

  • Microsoft SharePoint Online
  • Windows Server 2008R2 | SharePoint Server/Foundation 2010
  • Windows Server 2012R2 | SharePoint Server/Foundation 2010
  • Windows Server 2008R2 | SharePoint Server/Foundation 2013
  • Windows Server 2012R2 | SharePoint Server/Foundation 2013
  • Windows Server 2016 | SharePoint Server/Foundation 2013
  • Windows Server 2012R2 | SharePoint Server 2016
  • Windows Server 2016 | SharePoint Server 2016

Eliso 365

 • Rešenje za Vaše potrebe

  Razvoj Smart Eliso portala sa Cloud tehnologijom, doneo je na tržište Smart Eliso 365 rešenje.

  Smart Eliso 365 je efikasan i pouzdan softver za podršku pri uvođenju, primeni i održavanju sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtevima ISO standarda i drugih standarda poslovanja.

  Pri uvođenju ISO standarda u organizaciju, nailazi se na niz standardnih poteškoća koje se uspešno prevazilaze sa ovim rešenjem:

  • Centralna baza dokumentacije i informacija
  • Distribucija dokumenata je brza i laka
  • Eliminiše se potreba suvišne štampe dokumenata i tako se i smanjuju troškovi
  • Kontrola pristupa dokumentima i zapisima je jednostavna
  • Kontrola upotrebe poslednje validne verzije dokumenta
  • Obaveštavanje korisnika o izmenama u sistemu putem email-a
  • Zajednički rad na dokumentima sistema
  • Automatizacija poslovnih procesa
  • Pretraga dokumenata po sadržaju

 • Integralni portal sa modulima

  Smart Eliso 365 je integralni portal za podršku prilikom uvođenja, kao i za održavanje već postojećeg sistema kvaliteta i sastoji se od sledećih modula:

  • Dokumenta ISO
  • Obuka zaposlenih
  • Provere sistema
  • Organizacija
  • Eksterna dokumenta

  Struktura dokumenata se definiše prema zahtevima korisnika.

 • Dokumenta ISO

  Deo portala namenjen za kontrolu i upravljanje internim i eksternim dokumentima i obrascima. Mogućnost pristupa, pregleda, kreiranja i izmene dokumenata se veoma lako kontroliše na osnovu dodeljenih prava pristupa.

  Na jednom mestu, možete upravljati ili pretraživati sve vaše politike, poslovnike, procedure, uputstva, pravilnike, kodekse, obrasce, kao i zapise o reklamacijama i neusaglašenostima, ideje za razvoj, planove unapređenja…

 • Obuka zaposlenih

  Ovaj deo portala je namenjen evidentiranju planiranih obuka, održanih obuka, kao i efektima realizovanih obuka, po različitim organizacionim jedinicama i na nivou organizacije. Na osnovu ove baze, olakšan je i ubrzan proces pronalaženja kadrova sa traženim znanjima i veštinama.

 • Provere sistema

  Deo portala namenjen za evidentiranje i upravljanje svim zapisima i dokumentima o izvršenim internim i eksternim proverama sistema. Informacija o stepenu ispunjenosti zahteva sistema menadžmenta kvaliteta postupna je u svakom momentu.

 • Organizacija

  Deo portala namenjen za vođenje evidencije i zapisa o zaposlenima i pripadajućoj opremi sa uspostavljenim odgovornostima, ovlašćenjima i odnosima.

 • Eksterna dokumentacija

  Deo portala namenjen za evidentiranje i praćenje eksternih dokumenata kao što su zakoni, pravilnici, uputstva i sva ostala podzakonska akta neophodna za poslovanje kompanije. Moguće je i definisati osobu ili osobe zadužene za ovo praćenje.

 • Intranet ili internet pristup za korisnike na udaljenim lokacijama

  Ovo rešenje je dizajnirano za mala i srednja preduzeća i može se jednostavno instalirati na cloud infrastrukturu, na Microsoft SharePoint online platformu.

  Smart Eliso 365 aplikaciji se pristupa putem računara ili mobilnog uređaja kroz internet konekciju uz pomoć korisničkog naloga koji se kreira na Microsoft 365 portalu. Ovo Vam daje mogućnost da uz računar i pouzdan pristup internetu, svoj posao obavljate sa bilo kog mesta u vreme kada to Vama odgovara ili treba.

 • Svi resursi i podaci na jednom mestu

  Smart Eliso 365 omogućava da imate sve potrebne resurse i podatke na jednom mestu bez kupovine najnovijeg hardvera, bez troškova održavanja i zauzimanja prostora, dok su nesmetano funkcionisanje IT opreme i bezbednost podataka zagarantovani.

REFERENCE

српски